Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Cathay Travel Service B.V., handelsnaam cathaytravel.com;
Vestigingsadres: Oude Doelenstraat 2-3, 1012ED Amsterdam;
Telefoonnummer: +31 20 627 0037, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:30-18:00 en op zaterdag van 10:00-14:00.
E-mailadres: info@cathaytravel.com
KvK-nummer: 33273876
Btw-identificatienummer: NL8047.81.084.B.01


Artikel 2 – Reservering

2.1 Cathay Travel Service maakt in opdracht van u een reservering. Daarbij wordt een overeenkomst tot stand gebracht tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Cathay Travel Service is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Dit is van toepassing op alle diensten van logies, vliegtickets, overig vervoer en toerpakketten.

2.2 Na de definitieve bestelling kunt u geen gebruik meer maken van het wettelijke herroepingsrecht, omdat deze is uitgesloten voor logies, vliegtickets, overig vervoer en toerpakketten. Dit houdt in dat u de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden.

2.3 Cathay Travel Service is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de dienstverlener verkrijgen.

2.4 U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen. Daarbij kunt u denken aan het verstrekken van de juiste passagiersnamen, geboortedata, e-mail adres, telefoonnummer en dergelijke.

2.5 U bent zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste geldige reisdocumenten (paspoort, visum, inentingsbewijzen). Houdt u rekening mee dat een visum nodig kan zijn voor het land waar u een tussenlanding of overstap maakt.

2.6 Indien u een enkele reis heeft geboekt is het noodzakelijk dat u zich bij de Ambassade of Consulaat goed laat informeren over de benodigde formaliteiten. U koopt een enkele reis op eigen risico.

2.7 De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn.

2.8 Door een reservering via Cathay Travel Service te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.


Artikel 3 – Betaling

3.1 U kunt bij ons betalen via iDEAL of creditcard (+ 4% service kosten)met premium creditcard(+ 4.10% service kosten)

3.2 Om creditcardfraude te voorkomen, dient u het correspondentie adres op te geven van de bij de bank bekende adresgegevens van de creditcard houder.

3.2 In sommige gevallen zullen wij u aanvullende informatie vragen, zoals een kopie van het paspoort en een kopie van de creditcard.

Artikel 4 – Levering

4.1 Levering vindt plaats na reservering en volledige betaling van het verschuldigd bedrag.

4.2 Toesturen van vliegtickets gaat per e-mail naar het door u opgegeven e-mail adres uiterlijk twee werkdagen na ontvangst betaling. Ook bestaat de mogelijkheid om de vliegtickets in de winkel op te halen

4.3 Op verzoek kunnen de vliegtickets per post naar u worden verstuurd.

4.4 Cathay Travel Service houdt zich te allen tijde het recht voor om zich binnen twee werkdagen na reservering te beroepen op de afgegeven tarieven. Daarbij kunt u denken aan computerstoringen of onverwachte wijzigingen van luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen, veiligheidstoeslagen. Mocht het totaalbedrag van uw reservering hierdoor hoger uitkomen, dan mag de reservering kosteloos worden geannuleerd of u maakt de reservering alsnog definitief voor de hogere prijs middels bijbetaling.

4.5 Het herroepingrecht is uitgesloten voor diensten betreffende logies, vliegtickets, overig vervoer en toerpakketten. Dit houdt in dat u de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden.

4.6 In de wereldwijde reserveringssystemen worden soms (combinaties van) luchtvaartmaatschappijen aangeboden waarvoor het niet mogelijk is een e-ticket af te geven omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen ticketingovereenkomst met elkaar hebben of omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen officieel IATA lid zijn. In deze gevallen neemt een medewerker van ons binnen 48 uur na boeking contact met u op om de eventuele alternatieven door te spreken. Cathay Travel Service behoudt zich het recht voor deze boekingen te weigeren en de vooruitbetaalde reissom te restitueren.

Artikel 5 – Boekingen in de winkel te Amsterdam

5.1 Voor boekingen gemaakt in de winkel van Cathay Travel Service gelden aanvullende voorwaarden.

5.2 Naast betalingen zoals genoemd in artikel 3, bestaat de mogelijkheid om te pinnen en te betalen in contanten.

5.3 Boekingen in de winkel die niet onmiddelijk binnen 2 dagen betaald hoeft te zijn, zijn onder voorbehoud van verhogingen van tarief, luchthavenbelasting en brandstoftoeslag/veiligheidtoeslag.


Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Cathay Travel Service zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

6.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Cathay Travel Service geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverleners(s) verstrekte informatie.

6.3 Cathay Travel Service draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, voorlichtingsmateriaal, drukfouten, typfouten die voorkomen op de website en advertenties.

6.4 Voor zover Cathay Travel Service zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.

6.5 Cathay Travel Service is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd door de directie van Cathay Travel Service.

6.6 U bent zelf verantwoordelijk om twee dagen voor vertrek van elke vlucht uw actuele reisschema te raadplegen. De luchtvaartmaatschappij is gerechtigd om op ieder moment een wijziging aan te brengen in uw reisschema. Uit service oogpunt zullen wij deze schemawijzigingen zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven e-mail adres sturen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze e-mails u niet of niet tijdig bereiken.

Artikel 7 – Annuleren / wijzigen

7.1 Eventuele annuleringen, wijzigingen in de verstrekte opdracht kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Hieraan zijn kosten verbonden. Naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, worden ook EUR 50,- administratiekosten per persoon per gebeurtenis in rekening gebracht.

7.2 Elke annulering dient per e-mail te worden ingediend. Dit dient uiterlijk drie werkdagen na de gebeurtenis te geschieden doch minimaal twee werkdagen voor vertrek. In alle gevallen dient u onze ontvangstbevestiging van uw annuleringsverzoek af te wachten, hetgeen aangeeft dat uw annulering bij ons is ontvangen en door ons wordt verwerkt.

7.3 U kunt vooraf aan ons vragen wat de annulerings- of wijzigingskosten zijn van de luchtvaartmaatschappij.

7.4 Als u niet volgens de voorwaarden van uw annuleringsverzekering annuleert of als u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, dan zijn de annuleringskosten voor uw rekening. Indien de annuleringskosten op uw ticket niet 100% zijn, kunnen wij het ticket voor restitutie indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Het ticket dient binnen 1 jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum ter annulering te zijn ingediend, anders is het ticket verlopen en kan er géén restitutie meer worden verleend. Het te restitueren bedrag wordt aan u overgemaakt, zodra wij het bedrag van de luchtvaartmaatschappij hebben ontvangen. Dit duurt gemiddeld 8 tot 12 weken, maar kan in sommige gevallen aanzienlijk langer duren (6 tot 12 maanden).

7.5 Als u wél volgens de voorwaarden van uw afgesloten annuleringsverzekering annuleert, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij uw annuleringskosten. Het te restitueren bedrag wordt dan aan u overgemaakt.

7.6. Indien het mogelijk is om luchthavenbelasting terug te krijgen maken wij het bedrag over, zodra wij het bedrag hebben ontvangen van de luchtvaartmaatschappij.

7.7 Indien er sprake is van restitutie op uw vliegtickets conform de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, dan betreft dit het bedrag aan vliegtickets inclusief luchthavenbelasting, maar exclusief de bemiddelings- c.q. reserveringenkosten, tickettoeslagen en eventuele overige produkten die u bij ons heeft gekocht.

Artikel 8 – Geschillen

8.1 Klachten over een door Cathay Travel Service gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum of terugreisdatum genoemd in de reisbescheiden, bij Cathay Travel Service worden ingediend. U krijgt binnen twee weken antwoord op uw e-mail.

8.2 Wilt u een klacht indienen i.v.m. de dienstverlening van de luchtvaartmaatschappij, dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij.